Tag: คริสตมาส

คริสตมาส นี้มีความหมาย Merry Christmas

24 December 2009

Merry Christmas ครับ วันนี้ขออนุญาต [Blog] บทความและเพลงเกี่ยวกับคริสตมาสนะครับ จาก บทความของ อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เรื่องของ “ วันคริสตมาส” เป็นปฐมบทของชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้เป็น “ แบบอย่างแห่งการให้”…ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ Christmas Song คลิก play ได้เลยครับ เพลงคริสตมาสเพราะๆ บทความต่อไปนี้ คัดบางส่วนมาจากลิงก์ด้านบนครับ คริสตมาสเริ่มต้นอย่างนี้… มีคำทำนายล่วงหน้ามามากกว่า 700 ปีว่า.. องค์พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดและก่อนเวลาที่พระองค์จะประสูติ พระเจ้าทรงสส่งทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวดีเรื่องนี้แก่หลายบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุโรหิตนามว่า เศคาริยาห์ นางสาวมารีย์ และนายโยเซฟ ฯลฯ และในวันที่พระคริสต์บังเกิด ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวแก่บรรดาคนที่ถูกสังคมมองข้ามอย่าง พวกคนเลี้ยงแกะเป็นกลุ่มแรก คำทักทายที่ทูตสวรรค์นำมาหนุนใจก็คือ “ อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือ ความปรีดียิ่ง ซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายมาบังเกิด!” ( ลูกา 2:10-11) คริสตมาสจึงเป็นเรื่องของข่าวดีแห่งความสุขความยินดีที่ให้กำลังใจแก่ผู้รับฟัง! […]