Tag: หลักสูตร

ตารางเรียน Schedule at Prins Claus, Jam Session (1)

15 March 2010

Prins Claus จัดหลักสูตร New York Comes Groningen ก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับที่นี่ Director Joris ว่า อาจารย์บางท่านก็ชอบบางท่านก็เกลียดเอามากๆ