Tag: อธิษฐานเผื่อเมืองไทย

เก็บข่าวเมืองไทยมาเล่า #TWT4TH

4 June 2010

ในช่วงที่ผ่านมา ตอนที่เกิดเรื่องเสื้อแดงที่เมืองไทย จนถึงขึ้นเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมา ผมยังเรียนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ แต่ก็เป็นห่วงเมืองไทยเรามาก อธิษฐานเผื่อเมืองไทยกัน