Tag: อุ้ย รวิวรรณ

iHear เล่นดนตรี จิตอาสา

3 December 2011

วง iHear Band มีกิจกรรมเล่นดนตรี จิตอาสา มากมาย แม้สมาชิกบางท่านจะเป็นผู้ประสบภัย แต่ “การที่เราให้กับคนอื่น ย่อมมีความสุขมากกว่าการรับ..Bible” ครับ