Tag: เพลงพระราชนิพนธ์

วันที่ระลึกวันทรงดนตรี 20 ก.ย. 2555

20 September 2012

วันที่ระลึกวันทรงดนตรี ปีนี้ วง CU Band ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนทาง ICU Band เองก็นำเลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์ Chamber Music at Cyberworld

9 December 2010

นอกจากทาง RSU Jazz Orchestra จะมีงานเพลงพระราชนิพนธ์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า RSU Chamber Music ร่วมกับ กลุ่มบริษัททีซีซี รวมใจ ถวายพระพร ทึ่ตีก Cyberworld ถ.รัชดา