Tag: 5 เช้าข่าวดี

iHearBand ออก “5เช้าข่าวดี” โดย @noppatjak

27 January 2012

iHearBand ออก “5 เช้าข่าวดี” โดย @noppatjak คุณเอม นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ กับรายการใหม่ “5 เช้าข่าวดี” เชิญวงดนตรี iHearBand เล่นในรายการ ออกอากาศ 4 ม.ค. 2555