Tag: classical guitar

เพลงพระราชนิพนธ์ Chamber Music at Cyberworld

9 December 2010

นอกจากทาง RSU Jazz Orchestra จะมีงานเพลงพระราชนิพนธ์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า RSU Chamber Music ร่วมกับ กลุ่มบริษัททีซีซี รวมใจ ถวายพระพร ทึ่ตีก Cyberworld ถ.รัชดา