Tag: Combo Rehearsal Guidelines

Combo Rehearsal Guidelines

7 January 2011

แนวทางการซ้อม Combo Rehearsal Guidelines เขียนโดย Jamey Aebersold เป็นหลักสูตรสั้นๆ ในการจัดวงขนาดเล็ก เน้นความคิดสร้างสรรค์ ความคล่องตัว การมีปฏิสัมพันธ์