Tag: disable

Jeffry Marshall, Disable but Musicable: อย่าใช้ใจพิกลมอง คนพิการ

8 September 2010

วงดนตรี คนพิการ เรามักนึกถึง วงดนตรี คนตาบอด ตามสะพานลอย แท้จริงแล้ว คนพิการ เขามีความสามารถทาง ดนตรี อยู่ที่ได้รับการสนับสนุนจากเราๆ ที่ไม่ใช้พิกลมอง คนพิการ