Tag: Philosophy

Philosophy of Jazz Music Education

19 November 2010

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา Jazz Pedagogy สอนโดย อ.เด่น อยู่ประเสริฐ ผู้เรียนจะต้องเขียน”ปรัชญา” หรือ “Philosophy” ใน Jazz Music Education