Tag: Progression

Prins Claus Conservatorium, Jam Session (2)

15 March 2010

อันนี้แหละครับ ที่ผมเข้าใจว่าอ.บางท่านก็ไม่ชอบ เพราะคาบแรก อ. Kurt Weiss กำลังสอนเด็กว่า พวกเมิงท่องไปเลย Deceptive Progression (DCP in Jazz) หนังสือ Berklee ว่าไว้ มี 16 แบบ ท่องไปให้หมด เพราะมันก็ใช้โน้ตคล้ายๆ กัน แต่เปลี่ยนเบสบ้าง นู่นบ้าง นี่บ้าง อะไรบ้าง