Tag: Adjudication

Adjudication Form

17 December 2010

BLOG นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Jazz Pedagogy จะนำเสนอ Adjudication Form หรือแบบฟอร์มการ ประกวดวงดนตรี ครับ Jazz Performance แบบฟอร์มการตัดสิน prepared by Mr. Kriangkrai Santipojana โครงการ: การประกวดวงดนตรี ระดับ มัธยมศึกษา ระดับชั้น: ม.ปลาย วันที่: ……… ผู้จัดโครงการ: วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต (ผู้จัดโครงการ) จำนวนนักดนตรี: ….. คน โรงเรียน:……….. อ.ผู้ควบคุมวง: ….. จังหวัด…… Artistic Merit ศิลปะและอารมณ์ในการเล่น (50 Point) 1. Presentation การนำเสนอผลงาน (20) 2. Interpretation ความตีความบทเพลง (15) 3. Musicianship การสื่อสารดนตรีไปยังผู้ฟัง (15) Technical […]