Adjudication Form

BLOG นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Jazz Pedagogy จะนำเสนอ Adjudication Form หรือแบบฟอร์มการ ประกวดวงดนตรี ครับ

Jazz Performance แบบฟอร์มการตัดสิน

prepared by Mr. Kriangkrai Santipojana
โครงการ: การประกวดวงดนตรี ระดับ มัธยมศึกษา
ระดับชั้น: ม.ปลาย
วันที่: ………
ผู้จัดโครงการ: วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต (ผู้จัดโครงการ)
จำนวนนักดนตรี: ….. คน
โรงเรียน:………..
อ.ผู้ควบคุมวง: …..
จังหวัด……

Artistic Merit ศิลปะและอารมณ์ในการเล่น (50 Point)

1. Presentation การนำเสนอผลงาน (20)
2. Interpretation ความตีความบทเพลง (15)
3. Musicianship การสื่อสารดนตรีไปยังผู้ฟัง (15)

Technical Merit ความสามารถในการเล่น (50 Point)

4. Time, Rhythm and Groove การรักษาจังหวะ ริทึ่ม และ กรู๊ฟ (20)
5. Sound and Ensemble เสียงและการเล่นเข้ากันได้เป็นวง (15)
6. Technical เทคนิค ความสามารถเฉพาะตัวของนักดนตรี (15)

คำอธิบาย:

1. Presentation การนำเสนอผลงาน (20)
ภาพรวมที่เห็น แสดงถึงความโดดเด่นที่เห็นชัดมากกว่าวงอื่นๆ อย่างไร และความประทับใจในการนำเสนอผลงาน โดยแสดงถึงความสมดุล ระหว่างการโชว์ (Show Off) และ สุนทรียภาพทางดนตรี (Aesthetics) ผู้เล่นในวงไม่ควรโชว์มากจนกระทั่งทำให้ความงามในบทเพลงเสียไป

2. Interpretation ความตีความบทเพลง (15)
ความสำคัญอยู่ที่ อ.ผู้ควบคุมวง มีความเข้าใจในบทเพลงเป็นอย่างไร และทำการฝึกซ้อมให้ได้ผลงานตามที่ตีความ โดยรวมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ดัง-เบา เร็ว-ช้า สูง-ต่ำ สามารถเปรียบเทียบได้ในแง่ของเพลงเดียวกัน อาจเล่นออกมาไม่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ชี้ถูกผิด เพียงแต่การตีความบทเพลงของผู้ควบคุมวง และผู้เล่น ทำได้เหมาะสมกับบทเพลงเพียงใด รวมไปถึงสไตล์ที่เหมาะสมกับเพลงนั้นๆ

3. Musicianship การสื่อสารดนตรีไปยังผู้ฟัง (15)
หัวข้อ 1 ให้น้ำหนักไปยังบทเพลง หัวข้อ 2 ให้น้ำหนักไปยังผู้ควบคุม ในหัวข้อที่ 3 คือ การสื่อสารระหว่าง นักดนตรี และ ผู้ฟัง สามารถทำได้ราบรื่น และสื่อไปยังผู้ฟังได้สัมฤทธิ์ผล

4. Time, Rhythm and Groove การรักษาจังหวะ ริทึ่ม และ กรู๊ฟ (20)
ในแง่เทคนิค การรักษาจังหวะ ริทึ่มและแพทเทิร์นที่ถูกต้องในการสนับสนุนวง รวมทั้ง กรู๊ฟ ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนไหว (Movement) ของเพลง ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับบทเพลง เพลงที่เล่นไม่กรู๊ฟ แม้ว่าจังหวะจะตรงกับ Metronom แต่จะฟังดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติ

5. Sound and Ensemble เสียงและการเล่นเข้ากันได้เป็นวง (15)
เสียง คือสิ่งที่สำคัญในการเล่นดนตรี เนื้อเสียงที่ดี จะให้คุณภาพดนตรีที่ดี นอกจากนี้ การเล่นเข้ากันเป็นวงมิได้หมายถึงแต่เพียงเสียงเพี้ยนหรือไม่ แต่หมายถึง เสียงของทุกคน สามารถหลอมรวมกันเป็นเสียงเดียวกัน ฟังไม่มีใครเด่นหรือด้อย และแสดงบทบาทของแต่ละคนได้ถูกต้อง เช่น คนโซโล่ เสียงควรออกมาหน้าวง หรือ เสียงกลองไม่ควรดังจนกลบเสียงร้อง หรือเมโลดี้ เป็นต้น

6. Technical เทคนิค ความสามารถเฉพาะตัวของนักดนตรี (15)
ความสามารถเฉพาะตัว เป็นสิ่งที่นักดนตรีควรมี การตัดสินความสามารถซึ่งอาจต่างกันออกไป อาจมองจากการเล่นที่ชัดเจน อาร์ทิกูเลชั่น (การตัดเสียง เปลี่ยนเสียง) และอินโทเนชั่น (การที่เสียงที่ออกมาตรงกับลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆ) รวมไปถึง ปฏิภาณ (Virtuosity) ซึ่งนักดนตรีคนนั้นๆ หรือ วงนั้นๆ แสดงออกมา

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar