B.A.B. (ICU Band) คอนเสิร์ตรวมใจมูลนิธิไชยยงค์ชูชาติ 2555

Bangkok Amateur Bigband (B.A.B. หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า ICU Band) เล่นในงาน คอนเสิร์ตรวมใจมูลนิธิไชยยงค์ชูชาติ 2555 ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามร.พ.นวนคร ในวันที่ 6 มี.ค. 2555 งานนี้จัดเป็น 2 วง วงแรกได้รับเกียรติจาก Pamelo Town วงดนตรีจากคณาจารย์วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงที่สองจากสมาชิกในวง ICU Band จัดมาในรูปแบบวง Dixieland

สถานที่จัดงาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( http://www.wisdomking.or.th )

20120209-184603.jpg

VDO Clip: ICU Band, Dixeland

Summertime – B.A.B.

Summertime – George Gerswin บรรเลงโดย วงดนตรี Bangkok Amateur Bigband หรือ B.A.B. (อ่านว่า แบบ BAB) หรือ ICU Band บรรเลงเพลง ในคอนเสิร์ตรวมใจมูลนิธิไชยยงค์ชูชาติ 6 ม.ค. 2555 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ นวนคร เพลงนี้เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.สันทัด ตัณฑนันท์ (พิธีกร,ทรอมโบน) และควบคุมวงโดย อ.นนท์ บูรณสมภพ ขับร้องโดย พี่หมี่ โซโลโดย อ.สันทัด (TB) , อ.นนท์ (T.Sax.), อ.วิลเลียม กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ (Clar), ปลาทอง (@plajazz) (Tp)

ODJB One Step

VDO Clip: Pamelo Town

Pamelo Town: Bourbon Street

Pamelo Town: St. James Infirmary

ประวัติโดยสังเขป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ ผู้วางรากฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการปฏิรูปการเกษตร เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2464 ตำบลทะเลสาบ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของหลวงชลฉลาด ปรีดารมณ์ (เกตุ จาตุรงคกุล) และนางสงวน ชูชาติ เข้าเรียนที่โรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี และสวนกุหลาบ แล้วไปศึกษาต่อเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ (แม่โจ้ เปลี่ยนชื่อใน พ.ศ. 2481 เป็นเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2484 และเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไปศึกษาต่อ ณ Louissiana State University จบการศึกษาได้ปริญญา M.S. และ Ph.D. ใน พ.ศ. 2502 แล้วกลับมาปฏิบัติราชการที่คณะสหกรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ

การที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์เกษตร แล้วมาเป็นอาจารย์ ประกอบกับจากประสบการณ์เดิมของท่านในเรื่องชนบทถือว่าเป็นพลังสำคัญทำให้อาจารย์ได้เริ่มงานใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยมีทำกันมาก่อนคือ งานวิจัย การเขียนตำรา และเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเกษตร ท่านมีผลงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ วิจัยเรื่องผลกระทบของค่าพรีเมี่ยมต่อราคาข้าวเปลือก

หลังจากนั้น ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะหนี้สินและการถือครองที่ดินแทบทั้งหมด เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ประกอบกับนับตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องที่ทำกินมากขึ้น มีเกษตรกรทั้งจากจังหวัดนครสวรรค์ และพิษณุโลกเดินขบวนเรียกร้องที่ดินทำกิน

สถานการณ์ปัญหาที่ดินทำกินรุนแรงขึ้น จนรัฐบาลที่มี ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในวันที่ 5 มีนาคม 2518 พร้อมกับจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แล้วรับโอน ศาสตราจารย์ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ จากกรมพัฒนาที่ดินไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานฯ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ ล้มป่วยในต้น พ.ศ. 2520 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2520 ขณะที่มีอายุ 56 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ คือประถมาภรณ์มงกุฎไทย

จาก http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p246.html

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar