Tag: BAB

79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550)

9 February 2012

ช่วงปี 2550 ผมได้มีโอกาสพิเศษ ร่วมเล่นในคอนเสิร์ต 79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550) ที่ตึกสยามกลการ ปทุมวัน

B.A.B. (ICU Band) คอนเสิร์ตรวมใจมูลนิธิไชยยงค์ชูชาติ 2555

9 February 2012

Bangkok Amateur Bigband (B.A.B. หรือ ICU Band) เล่นในงาน คอนเสิร์ตรวมใจมูลนิธิไชยยงค์ชูชาติ 2555 ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว